Customers

Gallery images

K? n?ng l?p k? ho?ch làm vi?c hi?u qu? - MTex (16-11-2013)Phát Huy N?ng L?c Làm Vi?c Nhóm Hi?u Qu? (Teamwork) - FPT Software (22 & 23.05.2018)Teambuiding \BM chuyên nghi?p 1 n?m - LG-Vina (03-04-2013)K? n?ng ?àm phán th??ng l??ng hi?u qu? - DKSH (05.06.2015)Teambuiding \T? duy ph?c v? khách hàng chuyên nghi?p - Jetstar (14.07.2015)LG-VINA chúng ta là m?t gia ?́nhLeadership - Gameloft (24 & 31.08.2016)Phát tri?n s?c m?nh ti?m ?n – FPT Software (27.08.2019)Qu?n lư ch?t l??ng toàn di?n - Maxim (26 & 27.10.2018)Teambuiding \Khám phá s?c m?nh ti?m ?n - Menon (18.07.2015)K? n?ng bán hàng & ch?m sóc Khách Hàng chuyên nghi?p - ISUZU (29 & 30.09.2014)Train The Trainer - GameloftRa quy?t ??nh và gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Ra quy?t ??nh và gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Phân tích và ki?n ngh? v?n ?? – PouYuen (12.12.2019)K? n?ng phân tích, gi?i quy?t v?n ?? và ra quy?t ??nh hi?u qu? - PouChen (03.11.2015)Be-live Our Service Culture - SONY (25-07-2013)K? n?ng lănh ??o theo t́nh hu?ng – Gameloft (10 & 17.09.2018)

Video clip

Fan page Facebook