Bảo trì năng suất toàn diện (TPM)

Mục tiêu
 • Giảm thời gian ngừng máy do sự cố và chuyển đổi sản phẩm.
 • Giảm mất mát tốc độ (khi thiết bị không thể vận hành tại tốc độ tối ưu của nó).
 • Giảm thời gian chạy không tải và ngừng đột xuất vì hoạt động bất thường của những cảm biến, ùn tắc công việc,..
 • Giảm những khuyết tật của quá trình do hàng hủy hay hàng hỏng cần tái chế.
 • Giảm bớt lãng phí chạy thử.
Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ TPM

  • Bảo trì năng suất toàn diện: các quan điểm của TPM
  • Vòng đời chi phí, chi phí thực và lợi ích của TPM
  • Bảo trì tự quản, kiểm tra TPM
  • Hiển thị trực quan và quản lý bảo trì
  • 7 loại bất thường, thẻ TPM, và bài học One-Point
  • Biểu mẫu tính OEE, 6 thiệt hại lớn, các bước thực hành để cải tiến
  • Đo lường OEE và các tài liệu liên quan
  • Thiết lập các biện pháp đo đếm
 • CÁC KỸ THUẬT ỨNG DỤNG TPM

  • Kiểm soát trực quan và hệ thống trực quan cho thiết bị
  • Thiết lập các chuẩn mực làm sạch và bôi trơn
  • Chuẩn hóa kiểm soát về mặt cơ khí, điện tử, ...
  • Đào tạo kiểm tra tổng quan và phát triển các bài học One-Point.
  • Hoàn thiện các tài liệu kiểm tra thường xuyên, các trách nhiệm, ...
  • Báo cáo ghi nhận 30 ngày hoạt động
  • Xem xét và phân tích chỉ số OEE
  • Phân tích nguyên nhân và đề xuất hành động nâng cao OEE
  • Nhóm TPM thuyết trì bào cáo và trình lãnh đạo xem xét
Thời lượng
2 ngày

Hình ảnh

K? n?ng l?p k? ho?ch lm vi?c hi?u qu? - MTex (16-11-2013)Pht Huy N?ng L?c Lm Vi?c Nhm Hi?u Qu? (Teamwork) - FPT Software (22 & 23.05.2018)Teambuiding \BM chuyn nghi?p 1 n?m - LG-Vina (03-04-2013)K? n?ng ?m phn th??ng l??ng hi?u qu? - DKSH (05.06.2015)Teambuiding \T? duy ph?c v? khch hng chuyn nghi?p - Jetstar (14.07.2015)LG-VINA chng ta l m?t gia ?nhLeadership - Gameloft (24 & 31.08.2016)Pht tri?n s?c m?nh ti?m ?n FPT Software (27.08.2019)Qu?n l ch?t l??ng ton di?n - Maxim (26 & 27.10.2018)Teambuiding \Khm ph s?c m?nh ti?m ?n - Menon (18.07.2015)K? n?ng bn hng & ch?m sc Khch Hng chuyn nghi?p - ISUZU (29 & 30.09.2014)Train The Trainer - GameloftRa quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Ra quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Phn tch v ki?n ngh? v?n ?? PouYuen (12.12.2019)K? n?ng phn tch, gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh hi?u qu? - PouChen (03.11.2015)Be-live Our Service Culture - SONY (25-07-2013)K? n?ng lnh ??o theo tnh hu?ng Gameloft (10 & 17.09.2018)

Video clip

Fan page Facebook