Lịch huấn luyện 2018

  

 

THÁNG 12-2018

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Nhận diện và khám phá các dạng tính cách khác nhau 07/12/2018 1 ngày Pou Sung
14/12/2018
Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp 26/12/2018 1 ngày Gameloft
(Hà Nội)

 

THÁNG 11-2018

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Nâng cao kỹ năng chào bán dịch vụ Ancillary tại sân bay 02/11/2018 1 ngày Jetstar
Phối hợp làm việc hiệu quả giữa các phòng ban 03/11/2018 1 ngày CX Tech
Kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp 23/11/2018
24/11/2018
2 ngày SMC
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 26/11/2018
27/11/2018
2 ngày Pou Sung

 

THÁNG 10-2018

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 03/10/2018
04/10/2018
10/10/2018
3 ngày Pou Yuen
Khuyến khích và động viên nhân viên làm việc hiệu quả 05/10/2018 1 ngày FPT Software
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả 09/10/2018 1 ngày Ceva
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả 12/10/2018
13/10/2018
2 ngày FPT Software
Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp 12/10/2018
13/10/2018
2 ngày FPT Software
(Đà Nẵng)
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả 13/10/2018
27/10/2018
2 ngày Mtex
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả 19/10/2018
20/10/2018
2 ngày Maxim
Quản lý chất lượng toàn diện 26/10/2018
27/10/2018
2 ngày Maxim

 

THÁNG 09-2018

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng quản lý và sắp xếp thời gian hiệu quả 07/09/2018 1 ngày SMC
Khám phá sức mạnh tiềm ẩn để làm việc hiệu quả 07/09/2018 1 ngày FPT Software
(Đà Nẵng)
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống 10/09/2018
17/09/2018
2 ngày Gameloft
Kỹ năng thích ứng với sự thay đổi 11/09/2018 1 ngày FPT Trading
Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp 18/09/2018 1 ngày Gameloft
Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp 20/09/2018
21/09/2018
22/09/2018
3 ngày Gameloft
(Hà Nội)
Kỹ năng đàm phán thương lượng chuyên nghiệp 25/09/2018
29/09/2018
2 ngày FPT Software
Workshop: Kỹ năng huấn luyện chuyên nghiệp 27/09/2018 1 ngày Pou Yuen
28/09/2018

 

THÁNG 08-2018

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả 01/08/2018
02/08/2018
03/08/2018
1 ngày Pou Yuen
Kỹ năng quản lý và thực hiện chuyên án hiệu quả 01/08/2018
02/08/2018
03/08/2018
1 ngày Pou Yuen
Kỹ năng giải quyết vấn đề và xung đột hiệu quả 10/08/2018
11/08/2018
2 ngày Maxim
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 15/08/2018
16/08/2018
2 ngày DEK
Tư duy dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp 15/08/2018
22/08/2018
2 ngày FPT Software
Kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp 18/08/2018
25/08/2018
2 ngày MTEX

 

THÁNG 07-2018

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 03/07/2018
04/07/2018
07/07/2018
3 ngày FPT Software
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 16/07/2018
17/07/2018
20/07/2018
3 ngày Ajinomoto
Nâng cao năng lực quản lý cấp trung 21/07/2018
28/07/2018
2 ngày CX Tech
Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả 23/07/2018
24/07/2018
1 ngày Pou Yuen
Quản lý lưu trình chuyên án hiệu quả 23/07/2018
24/07/2018
1 ngày Pou Yuen
Bảy công cụ quản lý chất lượng 24/07/2018
25/07/2018
26/07/2018
3 ngày Bitis
Kỹ năng giao tiếp dành cho nhà quản lý 30/07/2018
31/07/2018
2 ngày Gameloft

 

THÁNG 06-2018

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng đàm phán thương lượng chuyên nghiệp 08/06/2018
09/06/2018
2 ngày SMC
Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp 12/06/2018
19/06/2018
2 ngày Gameloft
Kỹ năng quản lý công việc chuyên nghiệp 15/06/2018
23/06/2018
2 ngày MTEX
Kỹ năng đàm phán thương lượng chuyên nghiệp 16/06/2018 1 ngày FPT Software
Nghệ thuật thuyết trình bán hàng chuyên nghiệp 18/06/2018 1 ngày Ceva
(Đà Nẵng)
Kỹ năng quản lý thời gian cho dự án 20/06/2018
28/06/2018
2 ngày FPT Software

 

THÁNG 05-2018

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 08/05/2018
09/05/2018
2 ngày HyoSung
10/05/2018
11/05/2018
14/05/2018
15/05/2018
Tư duy dịch vụ chăm sóc Khách Hàng chuyên nghiệp 17/05/2018
24/05/2018
2 ngày FPT Software
Kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp 18/05/2018
19/05/2018
2 ngày SMC
Phát huy năng lực làm việc nhóm hiệu quả 22/05/2018
23/05/2018
2 ngày FPT Software

 

THÁNG 04-2018

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 10/04/2018
11/04/2018
2 ngày HyoSung
12/04/2018
13/04/2018
17/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
20/04/2018

 

THÁNG 03-2018

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp 14/03/2018 1 ngày Gameloft
Teambuilding 14/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
3 ngày Sony (Long Hải)
Bảy thói quen của người thành đạt 20/03/2018
21/03/2018
2 ngày Sony
Bảy thói quen của người thành đạt 22/03/2018
23/03/2018
2 ngày Sony (Hà Nội)
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả 29/03/2018
30/03/2018
2 ngày FPT Software

 

THÁNG 01-2018

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp

11/01/2018
12/01/2018

2 ngày Prime Asia
(Vũng Tàu)

Hình ảnh

K? n?ng l?p k? ho?ch lm vi?c hi?u qu? - MTex (16-11-2013)Pht Huy N?ng L?c Lm Vi?c Nhm Hi?u Qu? (Teamwork) - FPT Software (22 & 23.05.2018)Teambuiding \BM chuyn nghi?p 1 n?m - LG-Vina (03-04-2013)K? n?ng ?m phn th??ng l??ng hi?u qu? - DKSH (05.06.2015)Teambuiding \T? duy ph?c v? khch hng chuyn nghi?p - Jetstar (14.07.2015)LG-VINA chng ta l m?t gia ?nhLeadership - Gameloft (24 & 31.08.2016)Pht tri?n s?c m?nh ti?m ?n  FPT Software (27.08.2019)Qu?n l ch?t l??ng ton di?n - Maxim (26 & 27.10.2018)Teambuiding \Khm ph s?c m?nh ti?m ?n - Menon (18.07.2015)K? n?ng bn hng & ch?m sc Khch Hng chuyn nghi?p - ISUZU (29 & 30.09.2014)Train The Trainer - GameloftRa quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Ra quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Phn tch v ki?n ngh? v?n ??  PouYuen (12.12.2019)K? n?ng phn tch, gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh hi?u qu? - PouChen (03.11.2015)Be-live Our Service Culture - SONY (25-07-2013)K? n?ng lnh ??o theo tnh hu?ng  Gameloft (10 & 17.09.2018)

Video clip

Fan page Facebook