Lịch huấn luyện 2019

  

 

THÁNG 12-2019

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Sức mạnh của tư duy tích cực 01/12/2019 2 ngày Gameloft
Đà Nẵng
Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp 09/12/2019
10/12/2019
11/12/2019
3 ngày Gameloft
Kỹ Năng Lãnh Đạo Và Gắn Kết Ý Thức Đồng Đội 28/12/2019 1 ngày PouYuen
Kỹ Năng Huấn Luyện Và Chỉ Đạo Công Việc Hiệu Quả

 

THÁNG 11-2019

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp (Coaching) 12/11/2019 1 ngày Đồng Nai
Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp 22/11/2019
23/11/2019
24/11/2019
3 ngày Gameloft
Đà Nẵng
Sức mạnh của tư duy tích cực 30/11/2019 2 ngày Gameloft
Đà Nẵng

 

THÁNG 10-2019

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 01/10/2019
02/10/2019
2 ngày Pou Yuen

 

THÁNG 09-2019

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Cải tiến hiện trường theo 5S Và Kaizen 07/09/2019
21/09/2019
2 ngày CX Tech

 

THÁNG 08-2019

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 03/08/2019
10/08/2019
2 ngày Pou Hung
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 05/08/2019
06/08/2019
12/08/2019
3 ngày Đồng Nai
Kỹ năng quản lý cảm xúc hiệu quả 07/08/2019 1 ngày Pou Sung
08/08/2019
14/08/2019
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả 08/08/2019
15/08/2019
2 ngày FPT Software
Sức mạnh tư duy tích cực 15/08/2019 1 ngày Pou Sung
21/08/2019
22/08/2019
Tư duy phục vụ khách hàng chuyên nghiệp 22/08/2019
23/08/2019
2 ngày FPT Software
Phát triển sức mạnh tiềm ẩn 27/08/2019 1 ngày FPT Software
Cần Thơ
Kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp 30/08/2019 1 ngày Nam Mỹ

 

THÁNG 07-2019

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Khái niệm về chia sẻ kiến thức 03/07/2019 1 ngày Pou Yuen
Phát huy năng lực làm việc nhóm hiệu quả 04/07/2019 2 ngày FPT Software
Khái niệm về chia sẻ kiến thức 06/07/2019 1 ngày Pou Yuen
08/07/2019
Nghệ thuật thuyết trình chuyên nghiệp 09/07/2019
10/07/2019
2 ngày Ajinomoto
Kỹ năng quản lý khủng hoảng hiệu quả 12/07/2019 1 ngày Maxim
Quản lý công việc PDCA 15/07/2019 1 ngày Pou Yuen
16/07/2019
Đào tạo cấp dưới và chỉ đạo công việc 17/07/2019 1 ngày Pou Yuen
Phân tích và kiến nghị vấn đề
Phân tích và kiến nghị vấn đề 18/07/2019 1 ngày Pou Yuen
Năng lực chấp hành đạt hiệu quả cao
Kỹ năng quản lý khủng hoảng hiệu quả 24/07/2019 1 ngày Pou Sung
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 25/07/2019 2 ngày FPT Software
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 26/07/2019
27/07/2019
2 ngày Pou Yuen
Kỹ năng quản lý khủng hoảng hiệu quả 29/07/2019 1 ngày Pou Sung
Tư duy phục vụ khách hàng chuyên nghiệp 30/07/2019
31/07/2019
2 ngày FPT Software
Kỹ năng quản lý khủng hoảng hiệu quả 30/07/2019 1 ngày Pou Sung
31/07/2019

 

THÁNG 06-2019

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Đào tạo tác phong công nghiệp (TWI) 20/06/2019 1 ngày SYM
Kỹ năng đàm phán thương lượng chuyên nghiệp 20/06/2019
26/06/2019
2 ngày FPT Software
Phát huy năng lực làm việc nhóm hiệu quả 25/06/2019 2 ngày FPT Software

 

THÁNG 05-2019

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Tiêu chuẩn dịch vụ SONY 16/05/2019
17/05/2019
2 ngày SONY
23/05/2019
24/05/2019
2 ngày SONY
Kỹ năng tuyển dụng và phỏng vấn chuyên nghiệp 28/05/2019 1 ngày SYM

 

THÁNG 04-2019

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Nghệ thuật thuyết trình chuyên nghiệp 11/04/2019
17/04/2019
2 ngày FPT Software
Kỹ năng giao tiếp truyền đạt hiệu quả 16/04/2019
24/04/2019
2 ngày FPT Software
Bảo trì năng suất toàn diện 19/04/2019
20/04/2019
2 ngày CX Tech

 

THÁNG 01-2019

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Tiêu chuẩn dịch vụ SONY 07/01/2019
08/01/2019
2 ngày SONY
(Hà Nội)
Kỹ năng quản lý và thực hiện chuyên án hiệu quả 09/01/2019 1 ngày Pou Yuen
Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả
Kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề hiệu quả 10/01/2019 1 ngày Pou Yuen
Quản lý lưu trình chuyên án
Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả 11/01/2019 1 ngày Pou Yuen
Kỹ năng quản lý và thực hiện chuyên án hiệu quả
Quản lý lưu trình chuyên án 12/01/2019 1 ngày Pou Yuen
Kỹ năng phân tích & giải quyết vấn đề hiệu quả
Tiêu chuẩn dịch vụ SONY 14/01/2019
15/01/2019
2 ngày SONY
(Hà Nội)
Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả 15/01/2019
18/01/2019
2 ngày FPT Software
Tiêu chuẩn dịch vụ SONY 21/01/2019
22/01/2019
2 ngày SONY
(TPHCM)
Tiêu chuẩn dịch vụ SONY 23/01/2019
24/01/2019
2 ngày SONY
(TPHCM)

Hình ảnh

K? n?ng l?p k? ho?ch lm vi?c hi?u qu? - MTex (16-11-2013)Pht Huy N?ng L?c Lm Vi?c Nhm Hi?u Qu? (Teamwork) - FPT Software (22 & 23.05.2018)Teambuiding \BM chuyn nghi?p 1 n?m - LG-Vina (03-04-2013)K? n?ng ?m phn th??ng l??ng hi?u qu? - DKSH (05.06.2015)Teambuiding \T? duy ph?c v? khch hng chuyn nghi?p - Jetstar (14.07.2015)LG-VINA chng ta l m?t gia ?nhLeadership - Gameloft (24 & 31.08.2016)Pht tri?n s?c m?nh ti?m ?n  FPT Software (27.08.2019)Qu?n l ch?t l??ng ton di?n - Maxim (26 & 27.10.2018)Teambuiding \Khm ph s?c m?nh ti?m ?n - Menon (18.07.2015)K? n?ng bn hng & ch?m sc Khch Hng chuyn nghi?p - ISUZU (29 & 30.09.2014)Train The Trainer - GameloftRa quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Ra quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Phn tch v ki?n ngh? v?n ??  PouYuen (12.12.2019)K? n?ng phn tch, gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh hi?u qu? - PouChen (03.11.2015)Be-live Our Service Culture - SONY (25-07-2013)K? n?ng lnh ??o theo tnh hu?ng  Gameloft (10 & 17.09.2018)

Video clip

Fan page Facebook