Lịch huấn luyện 2016

  

 

THÁNG 12-2016

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng phục vụ khách hàng chuyên nghiệp 15/12/2016
16/12/2016
02 ngày Sony
(Hà Nội)
Lãnh đạo an toàn 15/12/2016
16/12/2016
08 tiếng CSWIND
Kỹ năng giao tiếp dành cho quản lý 16/12/2016 01 ngày Ceva
(Vũng Tàu)
Kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp 16/12/2016
17/12/2016
02 ngày Ti ki
Tư duy đổi mới trong phục vụ khách hàng chuyên nghiệp 21/12/2016
22/12/2016
02 ngày Sony
(Đà Nẵng)
Kỹ năng giao tiếp dành cho quản lý 24/12/2016 01 ngày Ceva
(Ninh Bình)
Kỹ năng thương thuyết và lý luận hiệu quả 28/12/2016 01 ngày Gameloft
Kỹ năng quản lý đội ngũ kinh doanh hiệu quả 29/12/2016
30/12/2016
02 ngày Sacomreal

 

 

THÁNG 11-2016

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng phục vụ và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 04/11/2016
05/11/2016
02 ngày Sony
07/11/2016
08/11/2016
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 10/11/2016
11/11/2016
02 ngày Pou Sung
Nhận thức để thay đổi 12/11/2016
26/11/2016
02 ngày MTex

 

 

THÁNG 10-2016

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Tư duy đổi mới vượt giới hạn trong phục vụ khách hàng 05/10/2016
12/10/2016
01 ngày Jetstar
Nhà lãnh đạo hành động 06/10/2016
07/10/2016
02 ngày Pou Chen
13/10/2016
14/10/2016
Kỹ năng tư duy logic 24/10/2016
25/10/2016
02 ngày Red Bull
Kỹ năng định hướng kết quả công việc hiệu quả 26/10/2016
27/10/2016
02 ngày Gameloft
Nhà lãnh đạo hành động 27/10/2016
28/10/2016
02 ngày Pou Chen

 

 

THÁNG 09-2016

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Tư duy đổi mới vượt giới hạn trong phục vụ khách hàng 07/09/2016
14/09/2016
21/09/2016
28/09/2016
01 ngày Jetstar
Quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ 08/09/2016
09/09/2016
02 ngày Jetstar
Kỹ năng giao tiếp ứng xử 10/09/2016
17/09/2016
02 ngày MTex
Kỹ năng đàm phán thương lượng hiệu quả 22/09/2016 01 ngày DKSH
Nhà lãnh đạo hành động 22/09/2016
23/09/2016
02 ngày Pou Yuen
24/09/2016
26/09/2016
28/09/2016
29/09/2016

 

 

THÁNG 08-2016

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Nhà lãnh đạo hành động 05/08/2016
06/08/2016
02 ngày Pou Yuen
12/08/2016
13/08/2016
19/08/2016
20/08/2016
Pou Hung
Kỹ năng lãnh đạo và giám sát hiệu quả 19/08/2016 01 ngày San Miguel
Kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp 24/08/2016
31/08/2016
02 ngày Gameloft

 

 

THÁNG 07-2016

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Nhà lãnh đạo hành động 01/07/2016
02/07/2016
02 ngày Pou Yuen
05/07/2016
06/07/2016
08/07/2016
09/07/2016
12/07/2016
13/07/2016
19/07/2016
20/07/2016
22/07/2016
23/07/2016
29/07/2016
30/07/2016

 


THÁNG 06-2016

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Tư duy đổi mới vượt giới hạn trong phục vụ khách hàng 01/06/2016 01 ngày Jetstar
Nhà lãnh đạo hành động 06/06/2016
07/06/2016
02 ngày Pou Sung
13/06/2016
14/06/2016
20/06/2016
21/06/2016
24/06/2016
25/06/2016
Pou Yuen
27/06/2016
28/06/2016
Pou Sung

 

 

THÁNG 05-2016

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Tư duy đổi mới vượt giới hạn trong phục vụ khách hàng 04/05/2016
11/05/2016
18/05/2016
25/05/2016
01 ngày Jetstar
Tư duy phục vụ khách hàng chuyên nghiệp 10/05/2016
17/05/2016
01 ngày Jetstar
Quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ 12/05/2016
13/05/2016
02 ngày Jetstar
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả 19/05/2016
20/05/2016
02 ngày FPT Software
Kỹ năng đàm phán thương lượng chuyên nghiệp 25/05/2016 01 ngày Ceva
Kỹ năng đàm phán thương lượng hiệu quả 26/05/2016
27/05/2016
02 ngày FPT Software
Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp 27/05/2016 01 ngày Jetstar

 

 

THÁNG 04-2016

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả 07/04/2016
08/04/2016
02 ngày Gameloft
Tư duy đổi mới vượt giới hạn trong phục vụ khách hàng 13/04/2016
20/04/2016
27/04/2016
01 ngày Jetstar
Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp 15/04/2016
28/04/2016
01 ngày Jetstar
Tư duy phục vụ khách hàng chuyên nghiệp 21/04/2016 01 ngày Jetstar
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả 19/04/2016
26/04/2016
02 ngày Gameloft

 

 

THÁNG 03-2016

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Quản lý chiến lược bán hàng hiệu quả 28/03/2016
29/03/2016
30/03/2016
03 ngày VEDAN

 

 

THÁNG 01-2016

Môn học Ngày tổ chức Thời lượng Địa điểm
Đào tạo giảng viên nội bộ chuyên nghiệp 14/01/2016
15/01/2016
02 ngày FPT Software

Hình ảnh

K? n?ng l?p k? ho?ch lm vi?c hi?u qu? - MTex (16-11-2013)Pht Huy N?ng L?c Lm Vi?c Nhm Hi?u Qu? (Teamwork) - FPT Software (22 & 23.05.2018)Teambuiding \BM chuyn nghi?p 1 n?m - LG-Vina (03-04-2013)K? n?ng ?m phn th??ng l??ng hi?u qu? - DKSH (05.06.2015)Teambuiding \T? duy ph?c v? khch hng chuyn nghi?p - Jetstar (14.07.2015)LG-VINA chng ta l m?t gia ?nhLeadership - Gameloft (24 & 31.08.2016)Pht tri?n s?c m?nh ti?m ?n  FPT Software (27.08.2019)Qu?n l ch?t l??ng ton di?n - Maxim (26 & 27.10.2018)Teambuiding \Khm ph s?c m?nh ti?m ?n - Menon (18.07.2015)K? n?ng bn hng & ch?m sc Khch Hng chuyn nghi?p - ISUZU (29 & 30.09.2014)Train The Trainer - GameloftRa quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Ra quy?t ??nh v gi?i quy?t v?n ?? - Sunjin ??ng Nai- 15-08-2012Phn tch v ki?n ngh? v?n ??  PouYuen (12.12.2019)K? n?ng phn tch, gi?i quy?t v?n ?? v ra quy?t ??nh hi?u qu? - PouChen (03.11.2015)Be-live Our Service Culture - SONY (25-07-2013)K? n?ng lnh ??o theo tnh hu?ng  Gameloft (10 & 17.09.2018)

Video clip

Fan page Facebook