Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Giới thiệu

TQM: Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện.
TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội.

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Phương pháp đào tạo
 • Thuyết trình Power Point, thuyết trình nhóm
 • Tham gia thảo luận, hướng dẫn, kèm cặp qua việc thực hành kết nối đến công việc thực tế (trò chơi, bài tập)
 • Xem video clip minh họa, đóng vai và diễn kịch
 • Xử lý tình huống thực tế và kèm sách tham khảo
 • Kể chuyện/Chia sẻ kinh nghiệm thực tế
 • Từng học viên sẽ được thực hành giảng dạy và được góp ý, chỉnh sửa ngay tại lớp
Nội dung
 • PHƯƠNG PHÁP TQM

  • TQM là gì?
  • Triết lý của Deming và cách tiếp cận quản lý
  • Triết lý của Juran và cách tiếp cận quản lý
  • Triết lý của Crosby và cách tiếp cận quản lý
  • Đặc điểm của một công ty áp dụng thành công TQM
  • Niềm tin về TQM và lý do áp dụng ngay từ lúc này
  • Làm thế nào để các công ty thực hiện thành công cải tiến liên tục trong công ty của họ
 • KỸ THUẬT ỨNG DỤNG TQM

  1. Những sai lầm, cạm bẩy mà một công ty áp dụng TQM thành công phải tránh.
  2. Các bước áp dụng triển khai TQM:
   • Được lãnh đạo cao nhất cam kết
   • Đào tạo cho các quản lý cấp cao
   • Lập ban điều hành, chỉ đạo
   • Phác thảo tuyên bố tầm nhìn, sức mệnh, nguyên tắc chỉ đạo
   • Thiết lập sơ đồ dòng chảy quá trình của công ty
   • Tập trung vào chủ công ty/khách hàng bên ngoài và khảo sát
   • Xem nhân viên như là ông chủ nội bộ/khách hàng nội bộ
   • Cung cấp chương trình đào tạo chất lượng
   • Thành lập nhóm cải tiến chất lượng
   • Triển khai áp dụng cải tiến quá trình
   • Sử dụng các công cụ của TQM
   • Hiểu biết về lợi ích của TQM
    • -   Chi phí chất lượng
    • -   Chi phí cho loại công việc không thể chấp nhận
    • -   Chi phí cao cho chất lượng kém
    • -   4 loại chi phí chất lượng
 • GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG CỤ CỦA TQM

  • Activity network diagram
  • Affinity diagram
  • Benchmarking
  • Brainstorming
  • Checksheets
  • Control charts: statistical process control (SPC)
  • Cost-Benefit analysis
  • Cost of quality analysis
  • Cause-and-effect diagrams
  • Customer surveys
  • Dot plot
  • Employee surveys
  • Fishbone diagram
  • Flowcharts
  • Focus group interviews
  • Force field analysis
  • Histograms
  • Is/Is-Not analysis
  • Interrelationship Diagram
  • Interviews: Employee, Customer, Stakeholder
  • Matrix diagram
  • Motivating technique
  • Nominal group technique
  • Operational definitions
  • Pareto charts
  • Pie chart
  • Plus - Delta
  • Prioritization matrices
  • Process capability analysis
  • Process decision program chart
  • Productivity charting
  • Quality function deployment
  • Regression analysis
  • Root-cause evaluation matrix
  • Run chart
  • Sampling
  • Scatter diagrams
  • Solution-selection matrix
  • Stakeholder surveys
  • Stratification
  • Time plots
  • Tree diagram
  • Value engineering
Thời lượng
3 ngày

Hình ảnh

Video clip

Fan page Facebook